מס שבח

1. הפטור אחת לארבע שנים  49ב1    
בעבר ב. פטור לדירת מגורים מזכה (תיקון: תש"ם, תשנ"ג4, תשנ"ז, תש"ס13)    
    המוכר דירת מגורים מזכה יהא זכאי לפטור ממס במכירתה אם נתקיים אחד מאלה:
(1) המוכר לא מכר בארבע השנים שקדמו למכירה האמורה דירת מגורים אחרת בפטור ממס; לענין זה, מכירה בפטור ממס – לרבות מכירה בפטור חלקי, אך למעט –
(א) מתנה פטורה על פי סעיף 62 לילדו או לבן זוגו של נותן המתנה;
(ב) מתנה פטורה על פי סעיפים 60 או 61;
(ג) מכירה פטורה לפי סעיפים 64, 65, 67, 69 או 70;
(ד) מכירה פטורה לפי פסקה (5);
   
         
1.1.   הפטור  מתבטל .    
1.2.   תתחיל תקופת מעבר שתאפשר למכור שתי דירות במשך ארבע שנים (ינואר 2014 – דצמבר 2017 ) , בגין שתי מכירות אלו ישולם מס שבח בשיעור של 25% בלבד על שבח שנצבר החל מינואר 2014 בלבד,     
1.3.   תנאי לשתי מכירות אלו שהמוכר לא מכר דירה אחת בפטור בארבע שנים שקדמו למכירה הראשונה מבין שתי המכירות בתקופת המעבר ( לרבות מכירה לפי הוראת השעה).    
1.4.   מכירות  שיעשו לאחר תקופת המעבר   ישולם בגינן מס שבח מלא לפי  חלוקה ליניארית  לאורך השנים (  48% / 20%/ 25% ).    
1.5.   שתי המכירות בתקופת המעבר  יוגבלו עד 5,000.000 כל אחת.    
1.6.        
1.7.   תתחיל תקופת מעבר שתאפשר למכור שתי דירות במשך ארבע שנים (ינואר 2014 – דצמבר 2017 ) , בגין שתי מכירות אלו ישולם מס שבח בשיעור של 25% בלבד על שבח שנצבר החל מינואר 2014 בלבד,     
1.8.   1.8. תנאי לשתי מכירות אלו שהמוכר לא מכר דירה אחת בפטור בארבע שנים שקדמו למכירה הראשונה מבין שתי המכירות בתקופת המעבר ( לרבות מכירה לפי הוראת השעה).    
1.9.   1.9. מכירות  שיעשו לאחר תקופת המעבר   ישולם בגינן מס שבח מלא לפי  חלוקה ליניארית  לאורך השנים (  48% / 20%/ 25% ).    
1.10.    שתי המכירות בתקופת המעבר  יוגבלו עד 5,000.000 כל אחת.    
         
         
2. הפטור בגין דירה יחידה 49ב2
בעבר : "(2) הדירה הנמכרת היא דירתו היחידה של המוכר בישראל ובאזור כהגדרתו בסעיף 16א, והמוכר לא מכר, במשך שמונה עשר החודשים שקדמו למכירה האמורה, דירת מגורים אחרת כאמור, בפטור ממס לפי פסקה זו, ובארבע השנים שקדמו למכירה לא היתה לו בעת ובעונה אחת יותר מדירת מגורים אחת כאמור; הוראה זו לא תחול על מכירת חלק בדירה שהוא פחות מ25%- ממנה ועל מכירת דירה שהושכרה למגורים בשכירות מוגנת לפני יום כ"ב בטבת התשנ"ז (1 בינואר 1997);
   
         
         
3.    
3.1.    התנאי שארבע שנים לאחור לא היו שתי דירות במקביל יתבטל .    
3.2.    הגבלת סכום עד 5,000,000 ₪ מעבר לכך יהיה מס.    
3.3.    צריכים לחלוף 18 חודש מיום מכירת הדירה היחידה הקודמת.    
3.4.    צריכים  לחלוף 18 חודש מיום קבלת החזקה בדירה ( לפי חשבון הארנונה).    
3.5.    חזקת דירה יחידה – בעבר אדם שהחזיק  בעלות בדירה המושכרת לדייר מוגן או  פחות מ25% בדירה נוספת דירתו העיקרית  נחשבה כדירה יחידה , בהתאם לתיקון העלו את האחוז ל33% –  ועד 1/3 החזקה בדירה נוספת לא תיפגע חזקת הדירה  היחידה אם כי מכירת ה 1/3  כנראה תחוייב במס. כמו כן דירת ירושה שאדם קיבל בירושה גם היא לא תפגע בחזקת הדירה  היחידה.    
         
         
4. הפטור בגין דירת ירושה 49ב(5)    
בעבר "(5) המכירה היא של דירת מגורים מזכה שקיבל המוכר בירושה, ובלבד שהתקיימו כל אלה:    
    (א) המוכר הוא בן זוגו של המוריש, או צאצא של המוריש, או בן זוגו של צאצא של המוריש;
(ב) לפני פטירתו היה המוריש בעלה של דירת מגורים אחת בלבד;
(ג) אילו היה המוריש עדיין בחיים ומוכר את דירת המגורים, היה פטור ממס בשל המכירה."
   
4.1.    במקום (ג) זה השתנה לכך שבודקים את זכאות המוריש לפטור   ביום הפטירה ולא ביום המכירה.    
         
         
5. בפטור ע"פ סעיף 62     
בעבר  מתנות לקרובים (תיקון: תשנ"ד)    
    (א) מכירת זכות במקרקעין והקניית זכות באיגוד ללא תמורה מיחיד לקרובו – שאינו איגוד בשליטתו – יהיו פטורים ממס.
(ב) מכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים, ללא תמורה, מיחיד לבן זוג המתגורר יחד אתו בדירה, פטורה ממס; לענין זה, "בן זוג המתגורר יחד אתו בדירה" – מי שעשוי לחול עליו סעיף 55 לחוק הירושה, התשכ"ה – 1965, וחי ביחד עם בן זוגו חיי משפחה במשק בית משותף בדירת המגורים הנמכרת, שנה לפחות לפני המכירה.
   
5.1.   לאחר התיקון הצפוי העברות בין אחים לא תהיינה פטורות ממס.    
5.2.   תקופות הצינון לא יפחתו מ3 או 4 שנים  מיום שהנכס נרשם על שם המקבל ! (ללא שינוי מהעבר )    
         
         
6. מכירת שתי דירות קטנות בכדי לקנות דירה שלישית – סעיף 49ה    
בעבר 49ה. פטור חד-פעמי – הוראה מיוחדת (תיקון: תש"ם, תשנ"ז, תשנ"ט)
(א) על אף הוראות סעיף 49ב, תושב ישראל המוכר דירת מגורים מזכה, יהא זכאי לפטור ממס במכירתה, אם נתקיימו כל אלה:
(1) המוכר מכר בפטור ממס דירה אחרת לפי פרק זה בתוך שנים עשר החודשים שקדמו למכירה נושא הפטור (להלן – הדירה הראשונה);
(2)  סכום השווי של הדירה הראשונה ושל הדירה הנמכרת (להלן – הדירה השניה), ביחד, לא עלה על מיליון וחמש מאות אלף שקלים חדשים;
(3) המוכר רכש בשנה שלפני מכירת הדירה השניה או ירכוש בשנה שלאחר מכירתה, דירה אחרת כהגדרתה בסעיף 9(ג), בישראל או באזור כהגדרתו בסעיף 16א, בסכום השווה לשלושה רבעים לפחות משווי הדירות כאמור בפסקה (2);
(4)  (בוטלה)
(א1)  על אף הוראות סעיף 49ב, התקיימו לגבי תושב ישראל, המוכר דירה שניה, הוראות סעיף קטן (א)(1) ו-(3), וסכום השווי של הדירה הראשונה והדירה השניה, יחד, לא עלה על שני מיליון וחמש מאות אלף שקלים חדשים, יהא המוכר זכאי לפטור ממס במכירה של הדירה השניה, על סכום השווה להפרש שבין מיליון וחמש מאות אלף שקלים חדשים לבין סכום השווי של הדירה הראשונה; את יתרת סכום השווי של הדירה השניה יראו כדמי מכר של זכות אחרת במקרקעין אשר שווי רכישתה הוא חלק יחסי מהשווי של הזכות כולה, כיחס שבין חלק שווי המכירה המתייחס לזכות זו לבין מלוא שווי המכירה, ובהתאם לכך ייוחסו גם הניכויים והתוספות.
(א2)  הסכומים הנקובים בסעיף זה יתואמו בתחילת כל שנת מס לפי שיעור עליית המדד, לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום י"ג בטבת התשנ"ט (1 בינואר 1999)  ויעוגלו ל- 1,000 השקלים החדשים הקרובים.
(ב) פטור לפי סעיף זה לא יינתן למוכר אחד יותר מפעם אחת.
   
         
6.1.   לאחר התיקון יהיה ניתן להשתמש בפטור זה רק אם מדובר על שתי הדירות האחרונות של המוכר.    
         
         
7.   תושבי חוץ לא יהנו ממס רכישה מופחת ודינם יהיה כדין רכישת דירה נוספת בשיעורי מס גבוהים , כמו כן לא יהנו מפטור ממס  שבח  כלל גם לא בתקופת המעבר!!!.    
         
         
8.   מס רכישה מוצע  לקבוע מדרגות מופחתות רק למי שרכש לראשונה  בחייו דירת מגורים , יש התנגדות לתיקון זה והדברים טרם נפסקו.
 
   

תחומי פעילות

חדש באתר:

עדותם של קרובי משפחה לפני מס' שנים התפרסם המקרה בו ב"מסדרון בית המשפט" בעיצומו של שמיעת הליך פלילי נערכה & 

חיים משותפים לאחר הגירושין בני זוג ערכו ביניהם "הסכם גירושין" והתגרשו. בשלב מסוים לאחר הגירושים הם שבו לחיות ביח …

הסכם בין שותפים – ביטוח ש… "כבר נאמר במקורותינו " הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו" אין שותפות אמיתית ללא הס …