עסקעות מקרקעין - מילון מונחים

 הנדון:עסקאות במקרקעין- מילון מונחים

בניה רוויה: בניין הרשום כבית משותף או ראוי להירשם בעתיד כבית משותף על פי חוק המקרקעין התשכ"ט -1969, בן שתי קומות ומעלה ואשר יש בו ארבע יחידות דיור לפחות, כאשר בכל קומה לפחות יחידת דיור אחת.

בניה נמוכה: מקרקעין מבונים בבניה צמודת קרקע וכל מקרקעין מבונים למגורים שאינם בניה רוויה (הכוונה לבתים בודדים, וילות, קוטג'ים, בתים דו משפחתיים או ארבע משפחתיים, צמודי קרקע וכיו"ב).

בעל זכויות: בעל זכויות חכירה (חוכר), שכירות או הרשאה לשימוש בקרקע, או בעל זכות אחרת במקרקעין.

דמי היוון: חישוב סך התשלומים העתידיים למינהל עד לתום תקופת החכירה הנוכחית בתשלום חד-פעמי מראש.

דמי היתר: תשלום למינהל מקרקעי ישראל בעבור השינויים שהמינהל מתיר לחוכרים לבצע בחוזה החכירה: שינוי אחוזי ניצול הקרקע, שימוש במגרש לייעוד שונה מזה הכתוב בחוזה או פיצול מגרש.

דמי הסכמה: התשלום שעל החוכר לשלם כתנאי להעברת הזכויות חכירה בנכס.

דמי חכירה ראשוניים (דח"ר):סכום חד פעמי השווה בדרך כלל לחלק מערך הקרקע ששילם החוכר למינהל (או שנזקף לזכותו) בעת רכישת זכות חכירה.

דני חכירה שנתיים (דח"ש): התשלום שמשלם החוכר למינהל מידי שנה בשנה בגין שימוש במקרקעין בהתאם למטרת ההקצאה.

היטל השבחה: זהו תשלום לרשות המקומית בעבור עליית שווי המקרקעין בעקבות אישור תכנית מפורטת או שינוי בתכנית הקיימת. גובה היטל ההשבחה נקבע למחצית מערך ההשבחה, כלומר, חצי מההפרש בין שווי המקרקעין בשימוש החדש לבין שוויו בשימוש הקודם.

העברת זכות החכירה: העברתה של זכות חכירה במקרקעין בשלמותה או בחלקה או הסבתה בדרך כלשהי לאחר, בתמורה או ללא בתמורה.

ועדת תכנון: לפי משמעותה בחוק התכנון והבנייה התשכ"ה- 1965.

חברה משכנת: גוף מאכלס/המשכן את הבניין והמלווה את החוכר ממועד רכישת זכות חכירה דרך הפנייתו למינהל עד לרישום החכירה בלשכת מרשם המקרקעין. החברות המשכנות הן: עמידר, עמיגור, שיכון ופיתוח, שיכון עובדים, רסקו, אפריקה ישראל, פרץ בוני הנגב, משה"ב ועוד.

חוזה חכירה (הסכם חכירה): הרוכש דירה, בית, חנות, בית-מלאכה או כל נכס אחר על אדמות המנוהלות על ידי המינהל, חותם על חוזה חכירה עם המינהל. חוזה זה מבטיח את זכויות החכירה (שכירות לתקופה ארוכה) על אף ש… הבעלות על הקרקע נותרה בידי מדינת ישראל קרן קיימת לישראל או הרשות הפיתוח.

חוזה פיתוח (הסכם פיתוח): הסכם המייעד קרקע לבנייה במטרה ובתנאים שהמינהל אישר. בהתקיים תנאיו, זכאי היזם להתקשר עם המינהל בחוזה חכירה.

יובל חכירה בקרקע עירונית: חוזה החכירה הנחתם במגזר העירוני הינו ל-49 שנים.
יובל חכירה הוא המועד בו מסתיימות 49 השנים של תקופת החכירה המקורית.
קביעת "יובל" החכירה לתקופה של 49 שנים, מבוססת על האמור בספר ויקרא פרק ה' פסוקים ח-י"ג.

יזם: אדם, תאגיד חברה או כל גוף משפטי אחר איתו מנהל המינהל משא ומתן להקצאת שטח או להרשאה לשימוש בשטח וכן כל אחד מאלה שחתם על הסכם הפיתוח עם המינהל.

מועצת מקרקעי ישראל: מועצת מקרקעי ישראל הוקמה על פי חוק מינהל מקרקעי ישראל תש"ך- 1960 . המועצה קובעת את המדיניות הקרקעית שלפיה ינוהלו מקרקעי ישראל והיא המפקחת על פעולתו של מינהל מקרקעי ישראל ומאשרת את תקציבו.

מקרקעי ישראל: שטחה של מדינת ישראל כ-22 מליון דונם. כ-90% משטח זה הוא בבעלות מדינת ישראל, קרן קיימת לישראל וראשות הפיתוח. מקרקעי ישראל כוללים: קרקע, בתים, בנינים, וכל דבר המחובר לקרקע חיבור קבע.

משק עזר: שטח שאינו נחלה ומיועד ליחידת מגורים אחת ולעיבוד חקלאי. אין הכרח ששטח העיבוד ושטח המגורים יהיו רציפים.

נחלה: יחידה משקית הכוללת בתוכה מגורים ומשק חקלאי, בתוך יישוב המאורגן באגודה חקלאית שיתופית ומחוצה לו.

פיצול מגרש: הינו חלוקה של שטח המגרש לשני מגרשים או יותר לפי תב"ע, כאשר לפחות אחד המגרשים שנוצרו מהפיצול מבונה וממשיך לשמש למטרה המקורית.

שטחי עיבוד: שטחים המיועדים לעיבוד חקלאי או לנטיעות לתקופה העולה על חמש שנים.

שינוי בניצול אחוזי הבנייה במגרש: שינוי באחוזי הניצול פירושו תוספת אחוזי ניצול על אלו המאושרים על פי תכנית בנין העיר במסגרת היעוד הקיים.

שינוי ייעוד המגרש: שינוי ייעוד משמעותו- שינוי ייעוד משמעותו- שינוי מטרת החכירה המקורית, למשל: הקמת מבנה תעשייה או בית מלון במקום בית מגורים.

תוספת בנייה: הרחבה של המבנה הקיים מעבר לזכויותיו הבנייה שהוענקו בחוזה החכירה.

תכנית מפורטת: לפי משמעותה בחוק תכנון ובניה התשכ"ח- 1965

תחומי פעילות

חדש באתר:

עדותם של קרובי משפחה לפני מס' שנים התפרסם המקרה בו ב"מסדרון בית המשפט" בעיצומו של שמיעת הליך פלילי נערכה & 

חיים משותפים לאחר הגירושין בני זוג ערכו ביניהם "הסכם גירושין" והתגרשו. בשלב מסוים לאחר הגירושים הם שבו לחיות ביח …

הסכם בין שותפים – ביטוח ש… "כבר נאמר במקורותינו " הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו" אין שותפות אמיתית ללא הס …